OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW Z ULGĄ
Dodane przez topio dnia 24-09-2012
OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW ZE 100% ULGĄ

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW Z 50% ULGĄ


Rozszerzona zawartość newsa
OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW ZE 100% ULGĄ

1. Dzieci do lat 4,
2. Osoby ociemniałe:
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na "e-karcie". W przypadku "e-karty" bez zdjęcia niezbędna jest ważna legitymacja Polskiego Związku Niewidomych,
b) na podstawie biletu papierowego ze 100% ulgą i ważnej legitymacji Polskiego Związku Niewidomych.
3. Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności:
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e – karcie”. W przypadku biletu bez zdjęcia niezbędny jest dokument stwierdzający tożsamość,
b) na podstawie biletu papierowego ze 100% ulgą oraz oryginału bądź uwierzytelnionej kserokopii orzeczenia zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość,
c) na podstawie biletu papierowego ze 100% ulgą i legitymacji wydanej przez odpowiedni organ stwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość,
4. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością do ukończenia 21 roku życia:
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e-karcie”. W przypadku „e-karty” bez zdjęcia niezbędna jest ważna legitymacja wydana przez placówkę oświatową dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością,
b) na podstawie biletu papierowego ze 100 % ulgą i ważnej legitymacji wydanej przez placówkę oświatową dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością,
5. Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie ociemniałej, osobie niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieciom i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnością do ukończenia 21 roku życia:
6. Osoby, które ukończyły 70 rok życia:
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e-karcie”,
b) na podstawie biletu papierowego ze 100% ulgą wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość,
7. Pracownicy Wydziału Planowania i Rozliczeń Przewozów Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie, na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e-karcie”. W przypadku "e-karty" bez zdjęcia niezbędny jest dokument potwierdzający tożsamość.
8. Na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e-karcie”, w przypadku "e-karty" bez zdjęcia niezbędny jest dokument potwierdzający tożsamość, niżej wymienieni emeryci i renciści i członkowie ich rodzin oraz członkowie rodzin pracowników operatora, któremu Gmina Częstochowa powierzyła do realizacji usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym:
a) małżonkowie pracowników operatora, dzieci pracowników operatora uczące się i jednocześnie niepracujące do 24 roku życia, na corocznie wznawiany wniosek pracownika,
b) emeryci i renciści którzy w okresie 5 lat bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy u operatora lub u jego poprzedników prawnych, a także:
- ich małżonkowie,
- ich dzieci uczące się i niepracujące do 24 roku życia,
c) byli pracownicy operatora, którym przysługuje świadczenie przedemerytalne jeżeli w okresie 5 lat bezpośrednio przed przyznaniem świadczenia przedemerytalnego byli zatrudnieni u operatora,
d) wdowy, wdowcy oraz dzieci po zmarłych pracownikach operatora, zatrudnionych bezpośrednio przed śmiercią co najmniej 5 lat w pełnym wymiarze czasu pracy u operatora lub u jego poprzedników prawnych - w okresie pobierania przez nich renty rodzinnej,
e) wdowy, wdowcy oraz dzieci po zmarłych emerytach i rencistach, którzy w okresie 5 lat bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy u operatora, lub u jego poprzedników prawnych - w okresie pobierania przez nich renty rodzinnej,
9. Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w czasie pełnienia służby,
10. Umundurowani funkcjonariusze Policji, żołnierze Żandarmerii Wojskowej w czasie wykonywania czynności służbowych.

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW Z 50% ULGĄ

1. Dzieci powyżej 4 lat – do wieku szkolnego,
2. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i policealnych do ukończenia 21 roku życia:
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e-karcie”. W przypadku "e-karty" bez zdjęcia niezbędny jest dokument potwierdzający tożsamość.
b) na podstawie ważnego biletu papierowego jednorazowego ulgowego dziennego, nocnego lub czasowego i ważnej legitymacji szkolnej,
3. Emeryci i renciści:
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e – karcie”. W przypadku "e-karty" bez zdjęcia niezbędny jest dokument potwierdzający tożsamość.
b) na podstawie ważnego biletu papierowego jednorazowego ulgowego dziennego lub nocnego lub czasowego i ważnej legitymacji emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji bez zdjęcia niezbędny jest dokument stwierdzający tożsamość,
4. Honorowi Dawcy Krwi, o których mowa w § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia wzoru oraz szczególnych zasad i trybu nadania odznaki "Zasłużony Honorowy dawca Krwi":
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e – karcie”. W przypadku "e-karty" bez zdjęcia niezbędny jest dokument potwierdzający tożsamość.
b) na podstawie ważnego biletu papierowego jednorazowego ulgowego dziennego, nocnego lub czasowego i ważnej legitymacji Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi wydanej przez uprawnione organy. W przypadku legitymacji bez zdjęcia niezbędny jest dokument stwierdzający tożsamość,
5. Osoby niepełnosprawne z orzeczoną z powodu schorzeń narządów ruchu niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym (symbol 0,5 – R):
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e-karcie”. W przypadku "e-karty" bez zdjęcia niezbędny jest dokument potwierdzający tożsamość.
b) na podstawie ważnego papierowego biletu jednorazowego ulgowego dziennego, nocnego lub czasowego i orzeczenia albo uwierzytelnionej kserokopii orzeczenia zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość,

Zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty za przewóz bagażu - teczek rysunkowych i instrumentów muzycznych przewożonych przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych do ukończenia 21 roku życia oraz studentów - odbywa się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr 344/XX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 marca 2012 roku